Guns N' Roses — Paradise city

3 цитаты
Исполнитель: